یادداشت حسینی

بگذار راحتت کنم تا آماده بلا نشده ای از خدا نخواه کربلایی ات کند. هر گاه هوای کربلا به سرت زد، چنین بخوان: " این دل تنگم عقده ها دارد گوییا میل کربلا دارد. ای خدا ما را کربلایی کن! بعذ از آن با ما، هر چه خواهی کن".